Met de meerjarenplanning 2020-2025 zet Gooik volop in op de landelijkheid van onze gemeente en de versterking van onze 5 dorpsgemeenschappen.  Het thuisgevoel van mensen in hun eigen buurt of dorp is bijzonder belangrijk en zal versterkt worden. Samengevat is de meerjarenplanning opgebouwd rond de 6  grote ankerpunten waar CD&V Gooik vorig jaar mee naar de verkiezingen trok: 

Om dit te realiseren heeft de gemeente beslist om de volgende 6 jaar maar liefst 18 miljoen euro te investeren. Dat is een heel ambitieus programma, want  het gaat om 10,8 miljoen euro (!) meer investeringen dan de hele vorige legislatuur.

Bovendien worden alle projecten van het verleden behouden, niets wordt afgeschaft. Heel wat ambitieuze projecten in alle deelgemeenten zullen in de volgende jaren uitgerold worden:

 • Voor Gooik wordt het masterplan verder uitgewerkt.
 • Op vlak van sport wordt de sportinfrastructuur nog verbeterd met onder meer energiezuinige verlichting en de aanleg van klimrotsen en een outdoor fitness-ruimte.  De bijkomende parking rond de Koornmolen zal er in 2020 zijn. We zoeken een winteroplossing voor de petanque door middel van een overdekte piste en er komt een sportregioverantwoordelijke.
 • Oetingen begint in het centrum met de nieuwe school. De voorziene trajectcontrole zal in het voorjaar 2020 operationeel zijn. Verder wordt er gewerkt aan een heuse STEAM-academie op de huidige locatie van de school. 
 • Paddenbroek zal klaar zijn in 2020 en moet de voortrekker zijn van duurzame landelijkheid en plattelandstoerisme. Daarom worden de middelen van het plattelandsfonds benut voor dit project. Naast de investeringen in infrastructuur op deze locatie voorzien we ook bijkomende mensen op het gemeentehuis om een toeristisch kader voor onze gemeenten uit te werken. 

Paddenbroek

 • Voor wegeniswerken is een totaalbedrag van 1.280.000 euro voorzien, de rioleringen worden vernieuwd voor een bedrag van 500.000 euro. Onder meer de heraanleg van de Asseveldstraat. Ook voor de herinrichting van de kerkhoven zijn jaarlijkse sommen voorzien. 

 • De jeugd wordt blijvend ondersteund met een nieuw jeugdhuis in Gooik in het najaar van 2020. Daarnaast krijgen de jeugdbewegingen renteloze leningen (voor meer dan 450.000 euro). We mikken ook op een aantal speelbossen voor onze jeugd in verschillende deelgemeenten.

 • Op vlak van dienstverlening wordt een nieuwe communicatieverantwoordelijke in dienst genomen. Deze zal zorgen voor een vernieuwde website, huisstijl en infoblad. We zetten ook in op een digitalisering van de diensten. De integratie van OCMW en gemeente vraagt dat we stilaan naar een nieuw administratief centrum toe werken: daar is een kleine 3 miljoen voor voorzien in de planning.  

 • Op sociaal gebied behouden we alle toelagen en thuisdiensten. Sterker nog, we breiden de mantelzorgpremie verder uit. We mikken bovendien met de ontwikkeling van de Nieuwe Joen en het bouwproject Kwadebeek op meer sociale woningen en de invulling van het sociaal objectief. Voor de Woonwinkel ook, vergroot onze bijdrage. 
 • De mobiliteit mikt op de fiets: voor ongeveer 1 miljoen euro aan fietspadenuitbouw wordt voorzien. 
 • Nieuw zijn de wijkbudgetten waarmee op zeer lokale initiatieven kan worden ingespeeld. Burgers kunnen zelf over een budget beschikken om buurtinitiatieven te ondernemen. 
 • De gemeente investeert heel wat geld in de kerken (bijvoorbeeld in Leerbeek en Kester) met, onder meer, als doel om beetje bij beetje naar een breder gebruik te gaan in overleg met en participatie van de lokale dorpsgemeenschap. Meer informatie over de investeringen in kerken kan je hier vinden: https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gooik-investeert-in-kerken/42019 


Belastingen blijven laag, ook milieubelasting afgeschaft

Op vlak van budget is de gemeente op een strategisch keuzemoment gekomen:  enerzijds heeft Gooik traditioneel zeer lage belastingen, anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met kosten die sterk oplopen.

 • Zo worden recent 5 personeelsleden (kwaliteit, openbare werken, ICT, bevolking) aangeworven in het kader van de integratie OCMW-gemeente. In 2020 komt er een communicatieambtenaar bij. Totaal: ongeveer 300.000 euro per jaar.
 • De opstart van Intradura zal 90.000 euro extra kosten.
 • Voor de politie wordt de bijdrage met 163.000 euro verhoogd.
 • De brandweer vraagt een meerbijdrage van 400.000 euro op 5 jaar.
 • De taxshift zorgt voor minder belastingen bij de werkende mensen, maar voor gemeenten betekent dit wel minder inkomsten: voor Gooik betekent dit 341.088 euro.
 • Hoewel het nieuwe Open Ruimtefonds ons gemiddeld 200.000 euro extra opbrengt, is er een structurele meerkost van 1 miljoen euro per jaar.


Door de oplopende kosten en de ambitieuze plannen die de gemeente heeft, hebben we ervoor gekozen om een kleine aanpassing in de onroerende voorheffing door te voeren naar 895 euro. Gooik blijft zelfs met deze kleine aanpassing een belastingvriendelijke gemeente:

Belastingen Gooik versus andere gemeenten

De personenbelasting behouden we op het laagste percentage van de regio, namelijk 7,3%, terwijl we ons met de aanpassing van de onroerende voorheffing op 895 euro nog steeds op de derde laagste plaats in de regio bevinden. Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. 

Zo zijn we in staat om het ambitieuze programma voor de Gooikenaren mogelijk te maken en zijn de financiën van de gemeente volledig gezond. 

De hele CD&V-ploeg staat voor u klaar. Heeft u een vraag over de meerjarenplanning? Neem contact op met één van onze mensen: https://gooik.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/